Skip to main content

02-01 Setup môi trường làm việc 😊

Danh sách các việc cần làm:

#Công việcMô tả
1NodeJSJS Runtime Env
2GitVersion Control
3VSCodeCode Editor
4VSCode ExtensionImprove productivity
5FiraCode FontFont with programming ligatures
6DiscordChat ae êiiiii! 🤣